Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu

2019/2020

 Kubusiowy zakątek

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY:

  1. INTEGRACJA UCZNIÓW I FORMOWANIE ICH OSOBOWOŚCI, WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ.
  2. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP, REGULAMINU ŚWIETLICY, PLANU ZAJĘĆ DNIA.
  3. OBCOWANIE Z KULTURĄ NA, CO DZIEŃ, PROMOWANIE CZYTELNICTWA.
  4. RACJONALNE WYKORZYSTANIE POBYTU W ŚWIETLICY NA NAUKĘ, ZABAWĘ ORAZ ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ.
  5. UCZENIE UCZNIÓW ZARADNOŚCI, MONITOROWANIE I WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU.
  6. WSPIERANIE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI.
  7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚWIETLICY ORAZ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PROBLEMÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH.
  8. DBANIE O NATURALNE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA, ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII, MAKULATURY ORAZ NAKRĘTEK
  9. EGZEKWOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA ORAZ PRAW CZŁOWIEKA.
  10. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DO KULTURY I TRADYCJI.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie