slide 1
Witamy
... W naszej szkole
Zajęcia taneczne
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Saint Nazaire
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Prezydent
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Taekwondo
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Wieliczka
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa cytat
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
700 lat Motycza
700 lat Motycza
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dążymy do celu
Dążymy do celu
Finaliści i laureaci
Laureaci konkursu Pstryk
Laureaci - (I miejsce) Regionalnego Konkursu Elektrycznego " Pstryk i działa" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Lublin - dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Mój patron – moja mała ojczyzna”.
Konkurs ma na celu przybliżenie mieszkańcom patronów szkół podstawowych Gminy Konopnica oraz promocję talentów. Skierowany jest zarówno do uczniów uzdolnionych literacko (forma wypowiedzi – opowiadanie), jak i utalentowanych plastycznie. Prace muszą być inspirowane biografią patrona / patronem szkoły.
Szczegóły w regulaminie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Organizatorzy: Elżbieta Kamińska, Monika Wiertel, Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Motyczu

 

Regulamin Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego
„Mój patron – moja mała ojczyzna”
Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Konopnica.
I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady organizacji przeprowadzenia konkursu literacko-plastycznego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu.
3. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora niezależną komisję
konkursową.
4. Uczestnikami konkursu literacko-plastycznego będą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Konopnica.
II. Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości.
3. Uwrażliwienie na sztukę.
4. Promocja wartości małej ojczyzny oraz patronów poszczególnych szkół.
III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy Konopnica.
2. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe:
a. Klasy IV – VI
b. Klasy VII – VIII
3. Każdy z uczestników wykonuje jedną pracę z wybranej przez siebie kategorii – literackiej LUB plastycznej.
4. W kategorii literackiej uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie inspirowane życiem patrona / patronem.
5. W kategorii plastycznej uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać scenkę rodzajową opartą na biografii patrona (z dołączonym krótkim opisem, czego dotyczy scenka) bądź krajobraz inspirowany patronem szkoły.
6. W momencie ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, szkoła) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
7. Prace przyjmowane będą do dnia 16.05.2022 r. osobiście w sekretariacie szkoły albo nadesłane na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Motycz 33
21-030 Motycz
Z dopiskiem: Konkurs Literacko-Plastyczny „Mój patron – moja mała ojczyzna”
8. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) w języku polskim;
b) dotąd niepublikowane ani nienagradzane;
c) z podpisanym Załącznikiem nr 1.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie (w kategorii literackiej) jest złożenie tekstów konkursowych w trzech egzemplarzach w formie drukowanej w formacie Word (standardowy margines: 2,5 cm, czcionka: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,0). Maksymalnie 5 stron A4 .
10. Dane uczestnika (imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz numer telefonu do opiekuna) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie.
11. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję.
Komisja przy ocenie prac literackich będzie brać pod uwagę:
a) oryginalność pomysłu, elementy twórcze;
b) zasób leksykalny i bogactwo językowe tekstu;
c) kompozycję oraz styl opowiadania;
d) poprawność językową.
Komisja przy ocenie prac plastycznych będzie brać pod uwagę:
a) oryginalność pomysłu;
b) bogactwo plastycznych środków wyrazu;
c) staranność wykonania i oryginalność techniki plastycznej.
Proces oceny prac jest tajny.
12. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi dn. 23.05.2022 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Motyczu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej także drogą telefoniczną.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu;
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac;
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
IV. Polityka prywatności:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
3. Złożenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do
celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość
ich poprawiania.
Organizatorzy
Elżbieta Kamińska
Monika Wiertel
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Motyczu

Kuratorium Oświaty w Lublinie