Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu informuje, iż w dniach 16-20 maja 2020 roku prowadzona jest w formie ankiety zamieszczonej w dzienniku elektronicznym Librus diagnoza potrzeb w zakresie:

  • organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r.
  • organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla uczniów klas 8 od dnia 25.05.2020 r.
  • organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów d;a uczniów klas 4-7 od dnia 1.06.2020 r.

Proszę o odczytanie wiadomości od dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym LIBRUS i wypełnienie elektronicznej ankiety. Na jej podstawie podjęte będą następne kroki.

Jednocześnie informuję, iż podstawa programowa realizowana będzie nadal w formie zdalnej.

 

Wytyczne:

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Z poważaniem

Mariusz Tomczyk

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny