slide 1
Witamy
... W naszej szkole
Zajęcia taneczne
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Saint Nazaire
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Prezydent
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Taekwondo
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Wieliczka
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa cytat
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
700 lat Motycza
700 lat Motycza
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dążymy do celu
Dążymy do celu
Finaliści i laureaci
Laureaci konkursu Pstryk
Laureaci - (I miejsce) Regionalnego Konkursu Elektrycznego " Pstryk i działa" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Lublin - dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Drodzy Uczniowie
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „EUROPEJSKIE LUBELSKIE”, który jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich i jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia dostępne w załączniku.
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI Z OBSZARÓW WIEJSKICH pt.: „EUROPEJSKIE LUBELSKIE”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu „Europejskie Lubelskie” (“Konkurs”) jest Województwo Lubelskie,
z siedzibą w Lublinie 20-029, ul. Grottgera 4 w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II.

II. IDEA I CELE KONKURSU
Ideą konkursu jest ukazanie oczyma dzieci z obszarów wiejskich jak europejskie fundusze zmieniają krajobraz polskiej wsi.
Uczestnicy konkursu powinni skupić się na realizacjach projektów finansowanych z funduszy PROW, które wpłynęły na podniesienie jakości życia w najbliższym otoczeniu.
Cele konkursu:
1. Upowszechnianie wiedzy o funduszach europejskich PROW 2014-2020.
2. Upowszechnienie wiedzy o realizacjach współfinasowanych ze środków PROW 2014-2020.
3. Promowanie korzystania ze środków unijnych.
4. Promowanie innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich („Uczestnicy”).
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV-VIII
3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy plastycznej, szczegółowo określonej w Rozdziale IV Regulaminu („Praca”),
b) pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby projektu, Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego („Rodzic/Opiekun”) zgodnie
z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Karta Zgłoszenia”).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i członków jury.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

IV. PRACA KONKURSOWA
1. Praca musi być inspirowana tematem konkursu – jak europejskie fundusze zmieniają krajobraz polskiej wsi i podnoszą jakość życia w najbliższym otoczeniu.
2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) z wyjątkiem animacji komputerowej, na papierze w formacie A3 (29,7×42 cm) .
3. Praca powinna być opisana poprzez podanie na odwrocie: tytułu pracy, imienia i nazwiska Uczestnika, klasy, nazwy szkoły i jej siedziby, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu.
4. Praca musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika konkursu.
5. Do pracy musi zostać dołączona „Karta Zgłoszenia”.

V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Prace należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS EUROPEJSKIE LUBELSKIE”) lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przy ul. Grottgera 4 w Lublinie i złożenie w Kancelarii Ogólnej (na parterze). Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS EUROPEJSKIE LUBELSKIE”.
2. Termin składania prac upływa z dniem 1 października 2019 r., decyduje data wpływu do siedziby Organizatora (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin)
3. Wyniki zostaną opublikowane dnia 7.10.2019 r. na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.lubelskie.ksow.pl. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną i telefonicznie.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC JURY KONKURSU
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu,
2. Jury będzie brało pod uwagę:
a) związek Pracy z tematem i celami Konkursu,
b) kompozycję Pracy,
c) oryginalny pomysł i walory artystyczne.
3. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa wybierze w każdej z kategorii po 3 najlepsze prace w sumie przyzna 6 głównych nagród.
a) 3 (trzy) najlepsze Prace w kategorii uczniów klas I-III,
b) 3 (trzy) najlepsze Prace w kategorii uczniów klas IV–VIII
2. Uczestnicy będący autorami Zwycięskich Prac („Zwycięzcy”) otrzymają nagrody rzeczowe:
a) I miejsce – tablet klasy Lenovo Tab E10 10″ 2GB/32GB
b) II miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL Charge 4
c) III miejsce smartwatch Garett GT18
3. Komisja Konkursowa dodatkowo przyzna po 20 wyróżnień w obu kategoriach. W sumie 40 równorzędnych nagród (sprzęt elektroniczny).
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 10 października 2019r.
5. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty. W takim przypadku Zwycięzca i jego Rodzic/Opiekun są obowiązani podpisać
i odesłać do Organizatora potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika.
6. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Rodziców/Opiekunów jako administrator danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK
1. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, po tym czasie licencja zostaje przekształcona w licencję na czas nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu. Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie Pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t. j. z 2019 r. poz. 1231) wraz prawem do zezwalania
na wykonywanie praw zależnych do opracowania Pracy.
3. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.
4. Uczestnik i jego Rodzic/Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w Karcie Zgłoszeniowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Prac do popularyzacji funduszy europejskich PROW.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora www.lubelskie.ksow.pl.
4. Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.
5. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Beata Biała-Wiejak , tel. 81 44 16 873, e-mail: beata.wiejak@lubelskie.pl

Kuratorium Oświaty w Lublinie