slide 1
Witamy
... W naszej szkole
Zajęcia taneczne
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Saint Nazaire
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Prezydent
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Taekwondo
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Wieliczka
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa cytat
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
700 lat Motycza
700 lat Motycza
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dążymy do celu
Dążymy do celu
Finaliści i laureaci
Laureaci konkursu Pstryk
Laureaci - (I miejsce) Regionalnego Konkursu Elektrycznego " Pstryk i działa" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Lublin - dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Woda źródłem życia”

dla klas IV-VIII

Troska o stan środowiska, w którym żyjemy, a szczególnie o wodę jako źródło
życia, powinna być przedmiotem zainteresowania i troski nas wszystkich.
Ważne jest więc, aby uczniowie w jak najmłodszym wieku pozyskali
odpowiednią wiedzę na ten temat, wyrobili w sobie nawyki oszczędzania i
szanowania wody.
Konkurs „Woda źródłem życia” jest jednym ze sposobów zainteresowania
uczniów problemem wody.
§ 1. Cele konkursu:
· rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
· uświadomienie, że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów,
· kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
· uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi,
· rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
· wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość,
· rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i
wnioskowania,
· aktywizacja uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Motyczu do
pogłębienia wiedzy na temat wody, jej znaczenia dla życia na Ziemi,
wykorzystania, potrzeby ochrony itp.

§ 2. Techniki i format:
1. Praca jest indywidualna, przygotowana specjalnie na Konkurs, wcześniej
niepublikowaną, która nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2. Technika wykonania pracy jest dowolna: akwarela, tempera, pastele olejne i
suche – utrwalone, grafika, techniki mieszane, np.: kolaż, techniki płaskie z
wyłączeniem nietrwałych materiałów (kasze, makarony, ryż, piasek, pasta do
zębów itp.)
3. Format pracy: A3 lub A4.
4. Prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo
publikowania ich w celach dydaktycznych i na stronie internetowej szkoły.

§ 3. Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi. Nie
ograniczamy tematu do jednego zagadnienia, dając uczestnikom swobodę ujęcia
tematu.
§ 4. Adresaci:
Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Motyczu
§ 5. Organizator Konkursu:
Dagmara Martynowska- nauczyciel fizyki i Ewa Chojnacka- nauczyciel chemii
w Szkole Podstawowej w Motyczu.
§ 6. Kryteria oceny prac:
 kreatywność oraz oryginalność ujęcia tematu,
 zgodność z tematem konkursu,
 estetyka wykonania,
 interpretacja tematu,
 opanowanie warsztatu plastycznego.
§ 7. Terminy
1. Dostarczenie prac konkursowych: 18.03.22 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu : 22.03.2022 r.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: marzec 2022 r.
§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów.
2. Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace i
przyzna nagrody.
§ 9. Pozostałe ustalenia:
1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do
pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy
konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem wyników.

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie