slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

  

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM WINCENTEGO WITOSA W MOTYCZU

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
NA LATA 2018-2021

 Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Statut szkoły.

§ 1

 

1. Misja szkoły

 

Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im rzetelną prawdę o otaczającym świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasze działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem. Chcemy zdobywać ich przyjaźń i zaufanie. Naszą dewizą jest dobro dziecka.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji sprzyjającej rozwojowi umiejętności dzieci i młodzieży.

2. W szkole kierujemy się następującymi zasadami:

 

 • Uczeń jest najważniejszy – szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.
 • Rodzice są współtwórcami szkoły – troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci. Oczekują od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i w bliskiej z nimi współpracy. Wymagają tego nie tylko od szkoły, ale i od organu ją prowadzącego. Interweniują konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. Współpracują ze szkołą, dzięki czemu wzbogacają jej potencjał, dając jednocześnie dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.
 • Nauczyciel rozbudza zainteresowania uczniów –  nauczyciel motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki zaangażowanym i twórczym nauczycielom, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju. W swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców, wspomagają ich oraz współdziałają z nimi.
 • Dyrektor liderem postępu w szkole – na czele szkoły stoi dyrektor. To z jego udziałem, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzy się dobra szkoła, czyli taka, która nie tylko dobrze uczy, ale też jest dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli.
 • Szkoła to nie tylko lekcje – atrakcyjną ofertę pozalekcyjną współtworzą organizacje pozarządowe. Są one jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły. Angażując uczniów w realizowane w szkołach projekty uczą ich zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają ich talenty. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków.

 

 • 2

1. Wizja szkoły

Podstawa programowa określa, że nauczyciel w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, powinien zmierzać do tego, aby uczniowie w szkole znajdowali środowisko do wszechstronnego rozwoju osobowego.

Wśród wartości i postaw, które określa podstawa programowa i które stanowią istotę działań programu wychowawczo-profilaktycznego należą:

1.1. Wartości:

 

 1. Uczciwość, prawdomówność i wiarygodność
 2. Odpowiedzialność i obowiązkowość:
 • poszanowanie mienia własnego i cudzego
 • poczucie własnej wartości
 • kultura osobista, umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
 1. Samodzielność i zaradność:
 • wytrwałość
 • ciekawość poznawcza
 • kreatywność
 • przedsiębiorczość
 • podejmowanie inicjatyw
 1. Szacunek dla innych:
 • solidarności, współżycia i współdziałania w grupie
 • praca zespołowa
 • aktywność w życiu społecznym
 1. Szacunek dla tradycji i patriotyzmu
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości:
 • indywidualnej
 • kulturowej
 • narodowej
 • regionalnej
 • etnicznej
 1. Wzmocnienie kompetencji:
 • innowacyjności
 • przedsiębiorczości

1.2.Postawy:

 • postawa obywatelska:
 • znajomość historii, kultury i tradycji Gminy Konopnica, zwłaszcza Motycza
 • gromadzenie dokumentacji i eksponatów do lokalnej izby pamięci.
 • postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,
 • postawa  poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 • postawa  przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji.

 

W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia, pomocy rodziców, uczniów, społeczności lokalnej.

 

2.Nasz Absolwent:

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 

 • Ma poczucie własnej godności i wartości  – zawsze postępuje zgodnie z  głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów.
 • Jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia.
 • Ma poczucie własnej wartości, reaguje na negatywne zachowania dorosłych i rówieśników.
 • Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.
 • Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.
 • Jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, ma świadomość swojej przynależności  narodowej, zna specyfikę  swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
 • Szanuje innych ludzi, wie jak należy okazywać szacunek  osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom.
 • Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
 • Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować.
 • Radzi sobie ze stresem.
 • Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy.
 • Jest asertywny, kulturalny i odpowiedzialny.
 • Jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać  problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje.
 • Ma poczucie humoru.
 • Dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i otoczenia.

 

Naczelnym celem jest wychowanie absolwenta szkoły świadomego swojej autonomii, godności, potencjału pozytywnych możliwości, szanującego jednocześnie indywidualność drugiego człowieka, praw mu przysługujących oraz zainteresowanego czerpaniem z dziedzictwa kulturowego regionu, w którym mieszka, Polski i innych krajów.

 

§ 3

1. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

1.1. Cele główne:

 

 • Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.
 • Realizowanie programu skoncentrowanego na dziecku i jego indywidualnym tempie rozwoju stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 • Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych: uczeń – szkoła – dom rodzinny.
 • Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka.
 • Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego  świata i w dążeniu do prawdy.
 • Poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy: działania indywidualne i zespołowe, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
 • Wyposażenie dziecka w umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu problemów.
 • Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata.
 • Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju uczniów, aby umożliwić im osiąganie sukcesów w dalszej edukacji.
 • Zadbanie o to, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej.
 • Przygotowanie wychowanka do startu w dalsze życie.
 • Oddziaływanie w istotny sposób na poczucie własnej wartości u uczniów.
 • Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
 • Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.
 • Nauczanie poszanowania dla dorobku kulturowego regionu; poznanie historii regionu; zachowanie i budowa lokalnych więzi społecznych.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Szkoła otwarta na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenia w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru literatury.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz stosowania profilaktyki.

1.2. Pozostałe zadania w dziedzinie wychowania i profilaktyki zawarte w zapisach podstaw programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

 • Edukacja prozdrowotna i wychowanie fizyczne – kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju.
 • Edukacja ekologiczna (przyrodnicza) – wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej, budzenie szacunku do przyrody.
 • Edukacja czytelnicza i medialna (polonistyczna) – kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, dbałość o kulturę języka, umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się.
 • Edukacja regionalna – ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Edukacja społeczna – wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Etyka – przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych.

2. Sytuacje wychowawcze

2.1. Zasady zachowania uczniów naszej szkoły:

2.1.1 Zasady ogólne:

 • Mówienie prawdy.
 • Prawidłowy stosunek do nauki, podczas zajęć uczniowie starają się nauczyć jak najwięcej.
 • Godnie i kulturalnie zachowują się w szkole i poza nią, dbają o piękno mowy ojczystej.
 • Mówią o sobie z szacunkiem pamiętają o słowach: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Odnoszą się z szacunkiem do drugiej osoby.
 • Zdrowo się odżywiają i nie ulegają nałogom.
 • Dbają o rzeczy własne i innych (układanie tornistrów przed drzwiami klasy, wieszanie kurtek w szatni).
 • Korzystają z łazienki zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wyrządzone szkody naprawiają, odpowiadają finansowo za zniszczone mienie.
 • Na uroczystości szkolne przychodzą ubrani odświętnie.
 • Zapraszają rodziców na uroczystości szkolne.
 • Odwiedzają miejsca pamięci narodowej.
 • Znają zasady ruchu drogowego.

 

2.1.2. Reguły zachowania podczas przerw między lekcjami:

 • Po zakończeniu lekcji uczeń spokojnie wychodzimy na korytarz.
 • Nie wolno biegać po korytarzu podczas przerw.
 • Nie wolno krzyczeć podczas przerw.
 • Prawą stroną wchodzi się i schodzi ze schodów.
 • Na terenie szkoły i poza nią obowiązuje absolutny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Uczeń jest zobowiązany do rozwiązywania konfliktów metodami demokratycznymi przy pomocy pedagoga, nauczycieli i rodziców.
 • Uczeń jest zobowiązany do okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Każdy ma obowiązek szanowania cudzej własności i dobra wspólnego.
 • Młodsi uczniowie potrzebują bezinteresownej pomocy starszych kolegów podczas przerw.
 • Po dzwonku na lekcji uczniowie natychmiast ustawiają się przy wejściu do sali lekcyjnej.
 • Zachowanie uczniów na przerwie podlega ocenie wszystkich nauczycieli. Wysoko cenione jest zdyscyplinowanie i kultura osobista we wszystkich miejscach publicznych: na korytarzu, w klasie, w jadalni, toalecie oraz podczas wszystkich uroczystości szkolnych.

 

2.1.3. Reguły zachowania na lekcji:

 • Po wejściu do klasy mówią dzień dobry, po zakończonych zajęciach – do widzenia, nauczyciel pierwszy wychodzi z klasy.
 • Nie spóźniają się na lekcje.
 • Osobę dorosłą wchodzącą do klasy, witają wstając z miejsca.
 • Porządkują salę lekcyjną po zakończonych zajęciach.
 • Na lekcji musi być cicho, gdyż jest to czas przeznaczony na uczenie się.
 • Pracę na lekcji organizuje nauczyciel. Należy go słuchać, żeby wiedzieć czego oczekuje.
 • Jeżeli uczeń chce zabrać głos, to podnosi rękę i czeka na przyzwolenie nauczyciela.
 • Na lekcji można wymieniać myśli pod warunkiem, że zaczyna się mówić wtedy, gdy inna osoba skończy mówić.
 • Podczas mówienia zawsze patrzy się w oczy osobie, do której się mówi.
 • Przyzwoicie wyraża się swoje emocje. W sposób spokojny wyrażamy swoje niezadowolenie.
 • Sposób zachowania ucznia w stosunku do kolegów i do nauczycieli nie może być źródłem konfliktu.
 • Zachowanie ucznia podlega ocenie dokonanej przez nauczyciela.
 • Nauczyciel ocenia nie tylko umiejętności ucznia, ale także to, w jaki sposób pracuje na lekcji.
 • Ocenie podlega także  umiejętność okazywania szacunku wszystkim ludziom.
 • Uczeń ma obowiązek koncentrowania się na tym, co robi nauczyciel na lekcji. Od tego zależą oceny.

 

Każde działanie ucznia na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym podlega ocenie przez zespół wychowawczy. Zachowania i aktywność ucznia podlegają przyjętemu systemowi kar i nagród. System kar ma na celu eliminowanie zachowań negatywnych, natomiast system nagród ma na celu motywację do twórczych i pozytywnych zachowań.

 

 

§ 4

 

1. Wspieranie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych.

 

 • Organizacja środowiska uczenia się – przestrzeń do prowadzenia zajęć, adaptacja dziecka sześcioletniego do warunków szkolnych.
 • Tworzenie zespołu klasowego – wzajemne poznawanie się uczniów, budowanie zaufania, integracja i rozwój grupy.
 • Indywidualizacja stylów uczenia się uczniów oraz procesu nauczania.
 • Stopniowanie trudności w odniesieniu do umiejętności kluczowych: czytania, pisania, liczenia.
 • Delegowanie do pracy z najmłodszymi uczniami nauczycieli o odpowiednich umiejętnościach interpersonalnych.
 • Stosowanie aktywizujących metod i technik w edukacji, m.in. gry i zabawy interakcyjne w pracy z uczniami.
 • Dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb i możliwości ucznia – środki dydaktyczne i ich rola w organizacji pracy.
 • Stosowanie skutecznych metod rozwiązywania bieżących problemów.
 • Wspomaganie kompetencji językowych.
 • Wspieranie zainteresowań i uzdolnień.
 • Rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Pomoc dzieciom mającym  trudności w uczeniu się.
 • Wspomaganie osobistego rozwój uczniów: wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie asertywności, radzenie sobie ze stresem.
 • Współpraca szkoły i rodziców w edukacji dzieci.

2. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

2.1. Włączanie:

Włączanie jako proces skutecznego budowania jednej zbiorowości uczących się, opartej na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i ich rówieśnikami, w ich naturalnym środowisku.

Praca według standardów światowych i europejskich, sformułowanych w licznych, międzynarodowych dokumentach, dotyczących praw człowieka, każdy – a więc i człowiek z niepełnosprawnością – ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym.

 • Koncentracja na eliminacji przeszkód i ograniczeń tkwiących w otoczeniu społecznym i fizycznym osoby z niepełnosprawnością, a nie jak w niej samej.
 • Eliminacja barier w środowisku jako podstawowy element przeciwdziałający zjawiskom dyskryminacji i wykluczania społecznego.
 • Umiejscowienie dziecka z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym wraz ze sprawnymi rówieśnikami.

 

2.2. Zastosowanie w naszej szkole:

 • Przyjmowanie wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za zgodą organu prowadzącego (w tym dzieci z niepełnosprawnością mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do klas ogólnodostępnych.
 • Umożliwienie wszystkim uczniom naturalnych relacji dzieci z niepełnosprawnością z pełnosprawnymi rówieśnikami.
 • Dawanie uczniom z niepełnosprawnością pomocy i wsparcia przez rówieśników, nauczycieli, specjalistów.
 • Zapewnienie wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością poczucia przynależności do zbiorowości szkolnej oraz umożliwienie przeżycia sukcesu.
 • Mobilizacja do ulepszania i uelastyczniania programów i metod nauczania.
 • Stworzenie środowiska, które bardziej elastycznie odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci danej społeczności.

 

 

§ 5

 

1. Program działań przeciwstawiających się problemom w szkole

1.1. Formy pomocy wychowawczej:

 

 1. a) Systematyczne rozpoznawanie warunków życia uczniów i ich rodzin poprzez:
 • spotkania z rodzicami na terenie szkoły
 • konsultacje z rodzicami
 • wywiady środowiskowe
 • kontakty z pracownikami opieki społecznej
 • rozmowy z rówieśnikami

 

 1. b) Przeprowadzanie spotkań wychowawczych dla uczniów:
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych
 • spotkania z przedstawicielami policji
 • zajęcia z profilaktyki uzależnień
 • pedagogizacja rodziców na spotkaniach wychowawczych
 • warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez psychologa szklonego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

 

 1. c) Udzielanie pomocy wychowawczej uczniom zagrożonym i niedostosowanym społecznie
 • kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • organizowanie opieki socjalnej
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 • udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
 • przestrzeganie konwencji praw dziecka
 • współpraca z pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły

 

 1. d) Eliminowanie wulgaryzmów z języka potocznego.
 2. e) Przestrzeganie reguł panujących w szkole.
 3. f) Zajęcia w ramach świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej (do końca roku 2018).

 

§ 6

 

1.Profilaktyka

1.1. Sposoby diagnozowana i monitorowania problemów i potrzeb szkoły:

 • obserwacja uczniów podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,
 • analiza spostrzeżeń zapisywanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym,
 • rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
 • diagnoza prowadzona przez psychologa,
 • wykorzystywanie narzędzi badawczych, np. ankiet dotyczących agresji, palenia papierosów, kontaktu z alkoholem, używania środków psychoaktywnych, analiza przyczyn nieobecności uczniów.

 

1.2.Charakterystyczne cechy i zachowania uczniów szkoły podstawowej:

 • niewielka grupa uczniów przyznaje się do regularnego palenia papierosów,
 • niski jest wskaźnik świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów – uczniowie mają tylko ogólną wiedzę na temat ich szkodliwości,
 • istnieje niewielka możliwość otrzymania na terenie szkoły propozycji spróbowania alkoholu oraz zażywania narkotyków,
 • występują zachowania agresywne,
 • pojawiają się zachowania uczniów wskazujące na lekceważący stosunek do nauki (przeszkadzanie w czasie lekcji).
 • pojawiają się uczniowie, którzy celowo opuszczają zajęcia lekcyjne i nie usprawiedliwiają nieobecności w szkole.

 

2.Wnioski dla profilaktyki:

 • konieczne jest realizowanie systemowych działań profilaktycznych,
 • należy zindywidualizować dobór poziomów działań profilaktycznych, skupić się na profilaktyce pierwszorzędowej,
 • należy przeprowadzać działania mające na celu podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki,
 • należy przeprowadzać działania mające na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie szkodliwości używek i narkotyków,
 • należy uwzględnić działania rodziców w procesie profilaktyki, zwłaszcza wzmocnienie czynników chroniących dziecko,
 • należy systematycznie wzmacniać czynniki chroniące dziecko,
 • niezbędne staje się rozwijanie działań interwencyjnych w grupach podwyższonego i wysokiego ryzyka,
 • należy uwzględniać elementy wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia.

 

3.Wskazując stopień zagrożenia dzieci i młodzieży, możemy wyodrębnić grupy o specyficznym poziomie ryzyka. Te grupy to:

 • grupa niskiego ryzyka – dzieci i młodzież, która nie podejmuje jeszcze zachowań ryzykownych,
 • grupa podwyższonego ryzyka – osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne (eksperymentatorzy),
 • grupa wysokiego ryzyka – osoby, u których zachowania ryzykowne są utrwalone i które odczuwają negatywne konsekwencje tych zachowań.

 

 

 1. Cele profilaktyki w szkole:
 • promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej,
 • psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sferach naszego życia,
 • motywowanie do właściwych zachowań w szkole,
 • ochrona ucznia przed zagrożeniami, w tym psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet).
 • ochrona wizerunku ucznia w internecie na portalach społecznościowych (Facebook), blogach
 • ochrona ucznia i reagowanie na pojawiające się zagrożenia,
 • zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
 • redukcja zachowań agresywnych uczniów,
 • kształtowanie chęci zdobywania wiedzy,
 • kształtowanie postawy świadomej rezygnacji z używek, takich jak: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze.

 

 

 1. Zadania szkoły:

Szkoła Podstawowa w Motyczu realizuje przede wszystkim działania profilaktyczne skierowane na ucznia. Dlatego skupia się na profilaktyce pierwszorzędowej, która skierowana jest do grupy niskiego ryzyka. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.

Szkoła Podstawowa w Motyczu realizuje również profilaktykę drugorzędową skierowaną do grupy podwyższonego ryzyka. Polega ona na ograniczaniu podejmowania zachowań ryzykownych i zachęcaniu do wycofania się z nich. Natomiast profilaktyka trzeciorzędowa jest interwencją w sytuacji pojawienia się uzależnienia.

 

 1. Zadaniem profilaktyki jest:
 • uczenie właściwych norm i postaw moralnych,
 • uczenie zachowań odpowiednich do sytuacji,
 • reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów,
 • aktywizowanie systemu wartości cenionych przez uczniów,
 • dostarczenie wiedzy o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych,
 • promowanie zdrowia,
 • uczenie podejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
 • wskazywanie i organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
 • uświadomienie jakie zagrożenia są w internecie poprzez Facebook, blogi, itp. jak mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie,
 • informowanie o skutkach używania środków uzależniających,
 • reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,
 • rozwijanie tolerancji w stosunku do osób z niepełnosprawnością, innych narodowości poszanowanie odmiennych poglądów i przekonań.

 

 

Warunkiem skutecznej profilaktyki jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Program może być zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny.

 

Do profilaktyki w szkole są zaangażowani:

 1. dyrektor,
 2. psycholog szkolny,
 3. nauczyciele,
 4. wychowawcy klas,
 5. rodzice,
 6. uczniowie,
 7. instytucje wspomagające profilaktykę.

 

DYREKTOR

 • organizuje doskonalenie nauczycieli
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami wspomagającymi profilaktykę w szkole,
 • mobilizuje i aktywizuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji,
 • organizuje szkolenia dla wychowawców i nauczycieli w zakresie profilaktyki.

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

 • rozpoznaje zagrożenia,
 • współpracuje z wychowawcami i nauczycielami,
 • organizuje lub prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki,
 • organizuje spotkania zespołu wychowawców, diagnozuje sytuację uczniów,
 • organizuje spotkania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i ich rodzicami,
 • współpracuje z rodzicami dzieci z grupy podwyższonego ryzyka,
 • organizuje spotkania – szkolenia dla rodziców,
 • współpracuje z przedstawicielami instytucji: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rodzinnym i Kuratorem,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie organizowania pomocy dzieciom wymagającym profilaktyki drugorzędowej i trzeciorzędowej,
 • prowadzi zajęcia integrujące zespół klasowy, zapobiegające agresji, przemocy
  i uzależnieniom,
 • bierze udział w szkoleniach dotyczących rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im.

 

 

WYCHOWAWCY KLAS:

 • dokonują analizy zagrożeń w klasach,
 • informują uczniów o odpowiedzialności za zachowanie,
 • współpracują z pedagogiem i instytucjami wspomagającymi profilaktykę w zakresie organizowania zajęć profilaktycznych,
 • współpracują z pedagogiem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • systematycznie informują rodziców o zachowaniu dzieci,
 • ustalają plan współdziałania z rodzicami w sytuacji powtarzających się negatywnych zachowań wśród uczniów,
 • w miarę możliwości rozwiązują problemy wynikające z niewłaściwego zachowania uczniów,
 • prowadzą Segregatory wychowawcy klasowego, kompletują i przechowują dokumentację dot. spraw wychowawczych uczniów,
 • tworzą i realizują działania profilaktyczne w swoich klasach,
 • na godzinach wychowawczych realizują bloki tematyczne poświęcone profilaktyce,
 • przeprowadzają pedagogizację rodziców na zebraniach,
 • biorą udział w szkoleniach dotyczących rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im.

 

NAUCZYCIELE:

 • rozpoznają oraz reagują na zachowania ryzykowne uczniów (np. palenie papierosów, posiadanie lub spożywanie alkoholu, posiadanie lub używanie innych środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze),
 • decydują o podjęciu działań profilaktycznych na terenie szkoły,
 • współpracują z wychowawcami w przypadku zauważenie zachowań ryzykownych u uczniów,
 • biorą udział w szkoleniach dotyczących rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im.

 

UCZNIOWIE:

 • aktywnie uczestniczą w organizowaniu czasu wolnego,
 • angażują się w życie szkoły,
 • udzielają kolegom/koleżankom pomocy w nauce na terenie szkoły,
 • uczestniczą w zajęciach integracyjnych,
 • reagują na niewłaściwe zachowania młodzieży szkolnej.

 

RODZICE:

 • prowadzą profilaktykę domową wśród swoich dzieci,
 • współpracują z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • biorą udział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów regulujących pracę szkoły i klasy,
 • współpracują indywidualnie w przypadkach wynikających z bieżących potrzeb np. z pedagogiem, poradnią, ośrodkiem itp.,
 • biorą udział w zajęciach (spotkaniach) tematycznych organizowanych i prowadzonych dla rodziców w celu:
  • zdobycia wiedzy,
  • nabycia (doskonalenia) umiejętności wychowawczych,
  • opracowania strategii dla potrzeb własnego dziecka i domowników – profilaktyka domowa,
  • nabycia umiejętności skutecznej realizacji przyjętej strategii.

 

Spotkania edukacyjno – wychowawcze prowadzone są przez wychowawców, pedagoga lub zaproszonego specjalistę.

 

Instytucje wspomagające profilaktykę:

 • Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej przeprowadzają diagnozę problemów wychowawczych uczniów, prowadzą zajęcia warsztatowe,
 • Gminna Komisja ds. profilaktyki organizuje dla uczniów zajęcia profilaktyczne,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej rodzinom w trudnej sytuacji,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje dożywianie dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji,
 • Kurator sądowy, policja współpracują z psychologiem w zależności od potrzeb,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela pomocy dzieciom wymagającym profilaktyki drugorzędowej i trzeciorzędowej.

 

W celu wzmocnienia czynników chroniących szkoła:

 • dba o integrację zespołów klasowych,
 • rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizowanie kółek zainteresowań, konkursów, projektów,
 • zachęca do aktywności fizycznej poprzez organizowanie licznych zawodów sportowych, zajęć na hali sportowej, pieszych wycieczek klasowych,
 • tworzy warunki oraz zachęca uczniów do realizacji własnych pomysłów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie organizowania wyjazdów, uroczystości klasowych i szkolnych.

 

 

 

7. Działania profilaktyczne

Zadania profilaktyczne wyznaczają kierunki konkretnych działań. Skierowane są one na wzmocnienie czynników chroniących oraz osłabienie czynników ryzyka.

Działania profilaktyczne mają wzmocnić następujące czynniki chroniące:

 • zainteresowania,
 • silną więź emocjonalną z rodzicami,
 • pozytywny stosunek do szkoły,
 • podejmowanie aktywności (sport, nauka, twórczość, itp.),
 • ciekawość poznawczą,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • poczucie własnej skuteczności,
 • wrażliwość społeczną.

 

Zaplanowane działania mają osłabić następujące czynniki ryzyka:

 • wczesną inicjację w zachowaniach ryzykownych, takich jak:
 • palenie tytoniu,
 • palenie e-papierosów,
 • spożywanie alkoholu,
 • używanie środków psychoaktywnych,
 • zachowania agresywne.

 

Zachowania, które mogą stanowić początek wchodzenia w zachowania ryzykowne:

 • wagary,
 • wulgaryzmy,
 • brak kultury osobistej,
 • brak dyscypliny.

 

Lista czynników ryzyka i czynników chroniących wskazuje kierunki koniecznych działań profilaktycznych w szkole. Są to:

 • dbanie o bezpieczeństwo,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji,
 • profilaktyka uzależnień,
 • przeciwdziałanie wagarom,
 • przeciwdziałanie paleniu papierosów oraz e-papierosów,
 • przeciwdziałanie narkomanii i innym substancjom psychoaktywnym,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi.

I ETAP EDUKACYJNY

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-IV

Cel:  Integracja zespołu.

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Poznajemy się przez zabawę, czyli integracja zespołu

(klasa I).

1.Prezentujemy siebie i swoje zainteresowania:

-gry i zabawy moje hobby,

2.Organizujemy i bierzemy udział w imprezach klasowych, szkolnych:

-pasowanie na ucznia-imieniny, urodziny,

-wigilia bal karnawałowy,

-powitanie wiosny Dzień Dziecka.

Wychowawca

Rodzice

Rada Rodziców

Cały rok Uczniowie poznają się.
Bawimy się między sobą.

(klasa I-IV)

1.Dostrzegamy i akceptujemy różnice między ludźmi.

2.Rozumiemy rolę, którą pełnimy:

-,,Ja, uczeń”-,,Ja, kolega”

 Wychowawca

 

Cały rok Uczniowie bawią się ze sobą.
Akceptacja siebie i innych.

(klasa I-IV)

Pogadanka, filmik, bajkoterapia na temat akceptacji siebie i innych Wychowawca Cały rok Uczniowie akceptują się.
Rozwiązywanie problemów klasowych (klasa III-IV) Dyskutowanie o własnych problemach, tworzenie worka problemów w klasie.

Demonstrowanie sposobów rozwiązywania problemów – scenki rodzajowe.

Wspólne opracowywanie kolejnych kroków doprowadzających do rozwiązywania problemów: plakaty, schematy, plansze i tym podobne.

Wychowawca

Psycholog

 

 Cały rok

Cel:  Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

(klasa I-IV)

Pogadanka na temat potencjalnych zagrożeń,

Omówienie zasad poruszania się w czasie drogi do i ze szkoły, korzystania ze środków komunikacji.

Wychowawca  Nauczyciele świetlicy Cały rok Potrafi zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu a także podczas zabaw.
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i wakacji.

(klasa I-IV)

Pogadanka na temat potencjalnych zagrożeń.

 

Wychowawca

Nauczyciele świetlicy

Tydzień przed feriami zimowymi i wakacjami Uczeń zachowuje bezpieczeństwo podczas letnich i zimowych zabaw.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i rówieśników w szkole i poza szkołą.

(klasa I-IV)

Pogadanka na temat bezpieczeństwa swojego i rówieśników w szkole i poza nią. Wychowawca

Nauczyciele świetlicy

Cały rok Uczeń potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo i nie naraża na niebezpieczeństwo innych.
Wszyscy tworzymy społeczność szkolną.

(klasa I)

Zaznajomienie się z budynkiem szkolnym.  Wychowawca Początek roku szkolnego Uczeń zna drogę do szkoły.

Uczeń zna budynek szkolny i zasady poruszania się po nim.

Uczeń zna ludzi pracujących w szkole.

Uczeń zna najbliższe otoczenie szkoły, zasady bezpiecznego poruszania się.

Uczeń zna swoje miejsce w klasie.

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

 

 

Cel: Promocja zdrowego stylu życia

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Czyste środowisko to bezpieczne i zdrowe życie. Pogadanka Wychowawca

Nauczyciel przyrody

Nauczyciele świetlicy

Cały rok Uczeń dba o środowisko; potrafi segregować odpady i rozumie istotę przetwarzania odpadów.
Szkodliwość hałasu dla zdrowia. Pogadanka Wychowawca Wg potrzeb Uczeń wie jakie zmiany w organizmie człowieka wywiera ciągłe przebywanie w hałasie.
Zdrowe odżywianie. Pogadanka Wychowawca

Nauczyciel świetlicy

Pielęgniarka

Nauczyciel przyrody.

Cały rok Uczeń zna wartość odżywczą warzyw i owoców.
Kształtowanie nawyku dbania o higienę całego ciała. Pogadanka Wychowawca

Nauczyciel świetlicy

Pielęgniarka

Cały rok Uczeń dba o higienę całego ciała.

Cel: Wspomaganie rozwoju ucznia.

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów. Udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Prowadzenie zajęć w ramach zespołów wyrównawczych.

Prowadzenie zajęć logopedycznych.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Konsultacje i porady udzielane rodzicom

Nauczyciele

Psycholog

 

 Cały rok

 

Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych Poznawanie kolegów.

Uczenie się tolerancji i empatii.

Poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz efekty wspólnie podejmowanych działań.

Zaspokojenie takich potrzeb jak- uznanie, bezpieczeństwo, dzielenie się sukcesami.

Odpowiedzialność za niepełnosprawnych kolegów.

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

 

Cały rok

Cel: Dziecko umie zachować się w różnych sytuacjach.

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Reprezentowanie klasy na zewnątrz, poznawanie regulaminów zachowania w instytucjach publicznych. 1. Udział w imprezach kulturalnych m. in.: a)widowiska, b)seanse kinowe, c)audycje muzyczne ,,na żywo”, właściwe zachowanie respektowania regulaminu instytucji.

2. Korzystanie z biblioteki szkolnej i publicznej.

3. Poznanie piękno ,,małej ojczyzny”: – wycieczka krajoznawczo-turystyczna.

Wychowawca

Nauczyciele

Nauczyciel biblioteki

 Cały rok
Znajomość i stosowanie zasad dobrego zachowania w miejscach publicznych.  Umiejętność zachować się w:

– środkach komunikacji(np. autobus szkolny)

– instytucjach użyteczności publicznej (np. w czasie wycieczki domu kultury, do kościoła, do sklepu).

 Wychowawca

Rodzice

Pracownicy instytucji

Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka. (klasa III-IV) Czytanie Konwencji Praw Dziecka:

-Wyjście do biblioteki.

– Postać  Janusza Korczaka i jego prawa dziecka.

 Wychowawca Początek roku szkolnego
Tworzenie Konwencji Praw Dziecka. (klasa III-IV) 1.Tworzenie i zapisywanie praw ważnych dla nas.

2.Tworzenie zestawienia obowiązków ucznia w szkole.

3. Wykonanie gazetki ściennej.

 Wychowawca

Psycholog

Początek roku szkolnego
Tworzenie mapy przyjaciół dzieci. (klasa III-IV) 1. Odwiedzenie instytucji i osób wspomagających szkołę np.:

-pielęgniarka, lekarz pediatra,

-psycholog szkolny

Przedstawiamy na gazetce osoby i instytucje pomagające dzieciom z ich adresami.

 Wychowawca Cały rok
Uczenie się egzekwowania swojego prawa. (klasa III-IV) Prawidłowo oceniamy sytuacje – odróżnienie dobra od zła.

Trenujemy zachowanie, reagowanie w różnych sytuacjach -odgrywanie ról z życia wziętych.

Wychowawca

Psycholog

 

 

II ETAP EDUKACYJNY

Plan działań wychowawczych w klasach V -VIII

Cel: Rozwijanie kompetencji społecznych.

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Aktywne słuchanie

 

 

 

 

Poznanie sposobów koncentracji uwagi.

Poznanie technik ułatwiających aktywne słuchanie:

-parafraza,

-odzwierciedlenie uczuć,

-dowartościowanie.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok
Poznanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi. Poznanie istoty procesu komunikacji i przyczyny zakłóceń:

– zabawy typu ,,Głuchy telefon” i analiza przyczyn złego przekazu, złego odbioru komunikatu i sposobu ich uniknięcia,

-określenie cech jasnego wypowiadania się: *intonacja głosu, *szybkość mówienia, *język wypowiedzi * nie przerywanie wypowiedzi innych osób itp.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok
Wyrażanie i rozumienie emocji. Uczenie się używania komunikatu JA w sytuacjach trudnych:

– Ja czuję(jestem)…

– Kiedy Ty…

– Ponieważ Ty, On…..- opisanie powodu pojawienia się takich emocji.

Zapoznanie ze sposobami odczytywania ,,mowy ciała” przez ćwiczenia typu, ,Co mówi ta twarz”, ,,Co czuł, co myślał”.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok
Uczenie się wyrażania próśb, sądów i oczekiwań. Uczenie się wyrażania swojego zdania:

– symulacje sytuacji domowych, szkolnych,

– ćwiczenia rozwijające umiejętności wyrażania swoich praw i ich obrony.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok
Umiejętność komunikowania się. Poznanie zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich:

-grupa rówieśnicza,

-uczeń – nauczyciel,

– uczeń – dorosły,

-relacje w rodzinie,

Zapoznanie z regulaminem szkolnym oraz z ogólnie przyjętymi normami etycznymi, a także z konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania.

Zdobywanie umiejętności dobrego komunikowania się(słuchanie, dialog) oraz współpracy z innymi.

Poznanie zasad kultury.

Uczenie prawidłowej komunikacji- relacji międzyludzkich. Prowadzenie zajęć w celu przeciwdziałania agresji we wszystkich klasach, dotyczących radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, ćwiczeń podwyższających samoocenę ucznia.

Negowanie zachowań agresywnych

Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych:

Integracja zespołu klasowego.

Jak radzić sobie z emocjami?

Zachowania agresywne.

Uczenie się współżycia społecznego: grupa rówieśnicza, klasa.

Umiejętność samooceny własnych możliwości.

Umiejętność oceny własnych zachowań (samokrytycyzm).

Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym?.

Umiejętność samooceny własnych możliwości – kim będę w życiu?

Umacnianie odwagi cywilnej (szczerość, otwartość, śmiałość).

Koncepcja człowieka jako osoby, a wiec istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra.

Umiejętność samooceny własnych możliwości – kim będę w życiu?

Kierowanie się w życiu hierarchią wartości opartych na prawdzie, sprawiedliwości, godności i pięknie.

Rozumienie człowieka jako bytu osobowego.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok  hierarchią wartości opartych na prawdzie, sprawiedliwości, godności i pięknie.

Rozumienie człowieka jako bytu osobowego.

Poznajemy siebie. Uczniowie obserwują swoje zachowanie w różnych sytuacjach:

-kiedy się denerwuję?

-kiedy jestem szczęśliwy?

-kiedy mam problem?

Na konkretnych przykładach zaistniałych w klasie uczą się radzenia w trudnych sytuacjach.

Uczniowie radzą sobie z własnymi emocjami: pozytywnymi i negatywnymi: -psychozabawy, przy kłady z literatury, rozmowy, kontakty z rodzicami.

Uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony: -rozpoznają i uczą się obiektywnie oceniać zalety i wady swoje i kolegów.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok
Uczymy się być dobrymi ludźmi. Zgłębienie wiedzy o tradycjach  szkoły.

Uczenie się szacunku wobec starszych, a szczególnie wobec  rodziców i dziadków:

– portret mojej mamy

– udział w uroczystościach Dzień Mamy, Dzień Babci.

Znajomość symbolów narodowych i umiejętność właściwego zachowania się w ich bliskości.

 

Tworzenie tradycji szkoły:

– tradycją w naszej szkole będzie ( może już jest)….. zależy to od nas samych.

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok
Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. Rozbudzanie własnej świadomości (postrzeganie samego siebie, postrzeganie grup, których jest się członkiem, wpływ uprzedzeń i stereotypów w spostrzeganiu ludzkiej różnorodności).

Wiedza (definicje dyskryminacji, instrumenty ochrony przed dyskryminacją).

Działania (przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona przed skutkami dyskryminacji, reagowanie na przejawy dyskryminacji, stosowanie strategii antydyskryminacyjnych).

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok
      Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Poznawanie nowych kolegów.

Uczenie się tolerancji i empatii.

Poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz efekty wspólnie podejmowanych działań.

Zaspokojenie takich potrzeb jak- uznanie, bezpieczeństwo, dzielenie się sukcesami.

Tolerancja wobec innych zachowań np. odmawianie pracy, agresja.

Odpowiedzialność za niepełnosprawnych kolegów.

Wychowawca

Nauczyciele

Psycholog

Cały rok

Cel: Kształtowanie tożsamości kulturowej

 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Edukacja medialna. Wychowanie do bycia krytycznym, selektywnym i świadomym odbiorcą.

Jak i gdzie szukać, czy to są prawdziwe informacje.

Wychowanie do bycia medialnym twórcą – podejmowanie prób własnej działalności dziennikarskiej, literackiej, filmowej.

Kształtowanie tożsamości kulturowej z widocznie zarysowaną opozycją: dziedzictwo i kultura narodowa – globalizacja i kultura masowa.

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok
Poznanie lokalnej historii, kultury i tradycji. Poznanie lokalnej historii, kultury i tradycji Gminy Konopnica, a zwłaszcza Motycza.

Gromadzimy wiadomości i pamiątki o najstarszych osobach, rdzennej ludności Motycza.

Spotkania z rdzennymi mieszkańcami Motycza(przedstawiciele ginących zawodów, podtrzymujących dawną tradycję).

Aktywny udział w tworzeniu lokalnej izby pamięci.

Rozwijamy zainteresowania kulturą i sztuką: (spektakle teatralne, koncerty, lekcje biblioteczne, wystawy, seanse, konkursy, seanse filmowe)

Pamiętamy, czcimy i szanujemy miejsca pamięci  (organizowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej )Pamiętamy o ludziach zasłużonych dla ojczyzny i regionu ( konkursy, spotkania, lekcje historii, języka polskiego, godziny wychowawcze)

Wychowawca

Nauczyciele

Nauczyciel bibliotekarz

Cały rok Uczeń zna własny region. Pogłębił świadomość narodową i historyczną, zna i rozumie pojęcia małej i dużej ojczyzny.

 

Świętowanie rocznic narodowych.

 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Dzień Niepodległości,

Dzień Edukacji Narodowej.

Nauczyciel historii

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca

 

 

Uczeń prezentuje postawę patriotyczną, zna i szanuje narodowe osiągnięcia.
 Poznanie istoty społeczeństwa obywatelskiego. Zajęcia wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII Nauczyciel WOS – u Klasa VIII Uczeń poznał  uniwersalne zasady demokratycznego państwa.
Wdrażanie do kierowania się w życiu wartościami. Uczymy tolerancji – godziny wychowawcze – kl. V-VIII

Kierujemy się życzliwością i prawdą  – godziny wychowawcze – religia, upowszechnianie wartości etycznych na wszystkich lekcjach

Wdrażamy do poszanowania mienia szkolnego i prywatnego ( konkursy na najładniejszą klasę, przygotowywanie gazetek ściennych, współtworzenie wizerunku szkoły)

Uczymy rozumienia odrębności obyczajowej, kulturowej mniejszości narodowych w Polsce – lekcje wiedzy o społeczeństwie kl. VIII

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok Uczeń prezentuje właściwą postawę społeczną, kieruje się wartościami etycznymi w życiu publicznym.
Przestrzegamy praw dziecka i ucznia: Godziny wychowawcze ( Konwencja Praw Dziecka – Czy w naszej szkole respektowane są prawa dziecka? Respektowanie praw człowieka w Polsce i na świecie)

WOS ( katalog praw, system ochrony praw człowieka, podstawowe dokumenty, międzynarodowe organy ochrony praw człowieka)

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw człowieka – 10 grudnia

Wychowawca

Nauczyciele WOS u i historii, rzecznik praw ucznia

Cały rok Uczeń poznał podstawowy katalog wolności i praw człowieka, rozumie, że prawa człowieka są niepodzielne i wzajemnie zależne, potrafi bronić swoich praw.
Realizowanie różnorodnych form samorządności

 

Działalność samorządów klasowych i szkolnego samorządu uczniowskiego

Ponosimy odpowiedzialność za własne działania i decyzje

Opiekun samorządu

Wychowawca

Cały rok Uczeń aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
Rozwijanie tożsamości europejskiej

 

Godziny wychowawcze – kl. VIII

(Polityka edukacyjna UE, programy współpracy i wymiany młodzieży, koszty i korzyści wynikające z członkostwa w UE dla polskiego społeczeństwa)

Zajęcia WOS – u: polityka edukacyjna UE

 

Nauczyciele Cały rok Uczeń rozumie potrzebę rozwijania tożsamości europejskiej, poznał główne założenia programu edukacyjnego UE i różnych form współpracy.

Cel: Wychowanie do życia w rodzinie poprzez kształtowanie emocjonalnej dojrzałości umożliwiającą życie w rodzinie.

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Podejmujemy działania zmierzające do samopoznania, określenia z różnych perspektyw swojej osoby Tematyka realizowana na zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Tematyka realizowana na godzinach wychowawczych

Współpraca z PPP – warsztaty dla młodzieży

Wyjazdy integrujące społeczność szkolną

Poznajemy sposoby nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozwijanie ich

Organizowanie pomocy koleżeńskiej

Wspólne spędzanie czasu, kształtowanie umiejętności słuchania drugiego człowieka

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

Wychowawca,

Psycholog

Cały rok Uczeń dąży do poznawania własnej tożsamości, rozumie konieczność  kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich w oparciu o wartości przyjaźni, miłości, dobra i piękna.
Propagujemy czytelnictwo – wartościowe lektury, filmy, muzykę Edukacja filmowa, godziny wychowawcze, warsztaty w czytelni, bibliotece

Poznajemy zmiany zachodzące w życiu człowieka – sferze biologicznej, psychicznej

i społecznej – tematyka realizowana na lekcjach wychowania do życia w rodzinie

Wychowawca

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

Psycholog

Cały rok Uczeń dąży do osiągania emocjonalnej dojrzałości.
Wskazujemy autorytety Nobilitacja autorytetów, które budują i ważą na decyzjach młodego człowieka

(tematyka realizowana na zajęciach wychowania do życia w rodzinie  i religii )

Katecheta

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

Cały rok

Uczeń posiadł umiejętność rozróżniania tego, co trudne ale wartościowe.
Rozwijamy umiejętność współżycia w rodzinie Poznanie socjalizacyjnej funkcji rodziny, pełnionych w rodzinie ról i konsekwencji wynikających z tych ról – praw, obowiązków, odpowiedzialności

Nabywanie umiejętności „znalezienia się w sytuacji konfliktowej, aby nie zranić innych.

Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami.

Stosowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska rodzinnego – tematyka realizowana na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, godzinach wychowawczych

Wychowawca

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

Cały rok  Uczeń dąży do budowania więzi rodzinnej, poznania funkcji i organizacji życia rodzinnego, kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, bogacenia życia wewnętrznego.
Poznajemy zagrożenia współczesnej cywilizacji dla zdrowego i godnego życia w społeczeństwie

 

Kształtujemy postawę asertywną

Tematyka realizowana na lekcjach WOS – u i godzinach wychowawczych

Nauczyciel WOS- u

Wychowawca

Cały rok Uczeń jest świadomy zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Cel: Szkoła uczy zdrowego stylu życia, kultury osobistej oraz organizowania czasu wolnego

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Przypominanie na wszystkich lekcjach zasad  dobrego wychowania i zwrotów grzecznościowych. Pogadanki

Warsztaty

Nauczyciele Cały rok Uczeń zna  zasady savoir-vivre, stosuje zasady dobrego zachowania, używa zwroty grzecznościowe.
Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych: ·         Rozwiązywanie problemów droga pokojową (słowo, gest, ruch jako formy wypowiedzi w życiu).

·         Otwartość  na poglądy i potrzeby innych ludzi, kontakty międzyludzkie (słowo, gest, ruch jako formy wypowiedzi w życiu.)

·         Umocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet).

·         Co, gdzie i kiedy wypada – ubiór na różne okazje, zachowanie w różnych miejscach, estetyka przygotowania i spożywania posiłków, świąteczny wystrój domu.

·         Umiejętność porozumiewania się w gronie rówieśników i osób starszych (słowo, gest, ruch jako formy wypowiedzi w życiu).

Nauczyciele Cały rok Uczeń umie rozwiązywać problemy drogą pokojowa, jest kreatywny, otwarty na  poglądy innych.

Uczeń bierze udział w uroczystościach, nawiązuje kontakty z rówieśnikami.

Konsekwentne egzekwowanie właściwych zachowań. Nauczyciele Cały rok Uczeń  dostosowuje się do wymogów.

 

Zwracanie uwagi na kulturę słowa reagowanie na  przekleństwa, wyzwiska, wulgaryzmy słowne. Nauczyciele Cały rok Uczeń  dba o kulturę wypowiedzi.
Stworzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. Rozszerzanie oferty kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami. Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok Uczeń ma  możliwość spędzania  czasu wolnego w szkole.

Rozwija swoje zainteresowania, pogłębia swoja wiedzę.

Współorganizowanie pracy świetlicy, pomoc w nauce i zagospodarowaniu wolnego czasu.

Organizowanie czasu wolnego w czasie ferii.

Nauczyciel świetlicy

Nauczyciele

Cały rok Uczeń jest przygotowany do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, jest współorganizatorem życia szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
Organizowanie imprez szkolnych i klasowych. Konkursy i zawody wewnątrz szkolne, wyjazdy uczniów na konkursy i zawody między szkolne. Imprezy o charakterze wspólnotowym: rajdy, wycieczki.

Wyzwalanie aktywności.

Nauczyciele Cały rok Uczeń realizuje  własne pomysły,

potrafi współdziałać ze społecznością szkolna,  współdziała w grupie.

Działania zmierzające do zwiększenia czytelnictwa wśród młodzieży. Prezentacja nowości biblioteki, pomoc w wyborze lektury, eksponowanie nowości czytelniczych. Nauczyciel bibliotekarz Cały rok Uczeń czyta książki, zna nowości czytelnicze.

 

Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych:  Pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia, wzywanie pomocy w nagłych wypadkach, powiadamianie.

 

Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

 

Formy radzenia sobie ze stresem – asertywność.

 

Przezwyciężenie lenistwa umysłowego.

 

Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.

 

Człowiek jako istota rozumna, wolna, poznająca prawdę.

 

Higiena pracy umysłowej i snu.

Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń potrafi  bezpiecznie zachować się w szkole i poza nią, prowadzi higieniczny tryb życia, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia, rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia.

Uczeń potrafi wskazać sytuację zagrożenia, podjąć  decyzję, stara się przyjąć postawę asertywna, szanuje siebie, ma poczucie oparcia.

Organizowanie zajęć warsztatowych z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie dla klas VII – VIII, w zależności od potrzeb Warsztaty Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń ma poczucie własnej wartości, umie być samodzielny, potrafi zaakceptować swoje mocne i słabe strony, szanuje siebie.
Zasady higienicznego trybu życia.

 

Pogadanki

Okolicznościowe gazetki.

Nauczyciele Cały rok Uczeń ma ukształtowane nawyki higieniczno- zdrowotne, prowadzi higieniczny tryb życia.
Kontrolowanie czystości przez pielęgniarkę środowiskową. Dyrektor Cały rok Uczeń jest schludny, dba o siebie i otoczenie.

Cel: Uświadamianie o istniejących zagrożeniach w  życiu społecznym.

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Diagnozowanie zagrożeń:

– przeprowadzenie ankiet dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów

–  wywiady środowiskowe

– opieka psychologiczno-pedagogiczna.

Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa i oparcia.
Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Koncepcją Pracy Szkoły i  WSO.

Respektowanie praw i obowiązków zawartych w w/w dokumentach prawnych.

Wychowawca

Psycholog Nauczyciele

 

Cały rok Uczeń zna prawa dziecka, prawa i obowiązki ucznia, system kar i nagród, zasady oceniania i promowania,  zasady oceniania zachowania.
Spotkania z policjantami Klasa VIII dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Psycholog Uczeń zna odpowiedzialność karną nieletnich, jest świadomy konsekwencji swoich  czynów.
Zachowanie Lekcje wychowawcze poświęcone ocenianiu zachowania Wychowawca Koniec semestru I i II Uczeń dokonuje samokontroli i samooceny, potrafi ocenić własne zachowania i zachowania rówieśników.
Propagowanie kultury fizycznej i turystyki. Propagowanie aktywności ruchowej wśród uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka poprzez organizowanie:

– rozgrywek i zawodów  sportowych,

– wycieczek  pieszych i autokarowych.

Nauczyciel w-f

Wychowawca

Cały rok Uczeń rozwija się prawidłowo fizycznie, aktywnie uprawia różne dyscypliny sportu. Współdziała w grupie.
Wdrażanie uczniów do różnorodnych form samorządności : Wybór samorządów klasowych i samorządu  szkolnego.

Tworzenie gazetki samorządu szkolnego.

Powierzenie niektórych imprez i działań w szkole samodzielnemu kierowaniu przez samorząd np.: organizacja dyskotek szkolnych,  poczta walentynkowa, poczta świąteczna, wolontariat.

 

Wychowawca

Opiekun samorządu

Cały rok Uczeń jest współorganizatorem życia szkoły i klasy, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, rozumie ,że odpowiada za wytyczone mu działania.

 

Integrowanie zespołu klasowego. Organizowanie uroczystości klasowych: Wigilia klasowa, Mikołajki, Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet, spotkanie wielkanocne.

Obchodzenie urodzin uczniów w klasie.

Wychowawca Cały rok Uczeń aktywnie bierze udział w życiu klasy, ma poczucie przynależności do grupy.
Integrowanie działań szkoły, rodziny i środowiska. Wybór Trójek Klasowych i Rady Rodziców. Dyrektor

Wychowawca

Początek roku szkolnego Rodzice angażują się  w pracę wychowawcza szkoły  i życie klasy.
Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką. Organizowanie:

lekcji bibliotecznych,

wystaw i konkursów,

wyjazdów do teatru, kina i muzeów.

Wychowawca

Nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciel języka polskiego

Cały rok  Uczeń prezentuje  własną twórczość, rozwija swoje zainteresowania, ma poczucie piękna, ma świadomość historyczną.
Rozwijanie samodzielności młodzieży.  

Wspólne opracowanie z uczniami tematyki godzin wychowawczych.

Wychowawca Cały rok Uczeń planuje życie klasy, wyraża swoje poglądy, określa swoje zainteresowania.
Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach  wychowawczych dotyczące profilaktyki nikotynowej, alkoholowej, narkomanii i lekomanii: Wskazywanie niszczącej roli uzależnień (alkohol, nikotyna, leki).

Diagnoza klasy i środowiska rodzinnego – ankieta o uzależnieniach.

Co to jest nikotyna ? Czym jest nikotynizm?

Jakie są motywy sięgania po papierosy?

Jakie skutki ma palenie papierosów przez młodzież i dzieci?

Chemiczna pułapka – informacje o alkoholu i jego działaniu.

Pozytywne negatywy, czyli skutki picia alkoholu.

Jak odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do picia.

Narkotyki- środki uzależniające. Działanie, motywy i skutki ich zażywania. Gdzie szukać pomocy?

Typy uzależnień- fizyczne, psychiczne, społeczne.

Leki – czym są i jak działają? Kiedy i w jakich ilościach stosowanie leków staje się niebezpieczne dla naszego zdrowia?

Decyzje – labirynt podejmowania decyzji.

Przyczyny i skutki używania m.in. środków psychotropowych, formy pomocy dla osób uzależnionych; sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Pomoc osobom uzależnionych od używek, środków psychotropowych.

Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń rozumie niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania używek, umie powiedzieć „nie”, nie pali nie pije, nie używa narkotyków, nie rozprowadza ich na terenie szkoły, sygnalizuje zagrożenia, ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych.
Organizowanie spotkań ze specjalistą do spraw profilaktyki uzależnień przy Urzędzie Gminy w Konopnicy  w klasie VIII na temat     „ Alkohol, narkotyki – nie”. Psycholog Cały rok Uczeń rozumie mechanizmy uzależnienia, zna skutki nadużywania, rozumie dlaczego ludzie sięgają po używki.
Współpraca z instytucjami: GOPS, Policja, Sąd, PPP.

 

Wychowawcy

Psycholog

Cały rok Uczeń jest świadomy odpowiedzialności za swe postępowanie, wie gdzie może szukać pomocy.
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży. Dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych w celu kontroli zachowań uczniów-kontrola toalet, korytarzy. Nauczyciele Cały rok Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa.
Propagowanie mody na niepalenie  

Gazetki, konkursy plastyczne, plakaty.

Nauczyciele Cały rok Uczeń dostrzega niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania używek.

Cel: Przeciwdziałanie agresji

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się.  

Pogadanki o zasadach bezpieczeństwa na poszczególnych lekcjach,

przed każdą wycieczką.

Nauczyciele Cały rok Uczeń prawidłowo zachowuje się.
Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych: Zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym; potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Jak bezpiecznie spędzać czas wolny w czasie ferii?

Bezpieczeństwo podczas wakacji.

Bezpieczeństwo używania materiałów pirotechnicznych.

Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń zna zasady prawidłowego zachowania się, stosuje się do zasad, dba o swoje bezpieczeństwo, wie jakie zachowania zagrażają zdrowiu i życiu.
Integrowanie zespołu klasowego. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie. Zawarcie kontraktu klasowego Wychowawca Cały rok Uczeń współdziała w grupie, czuje się współodpowiedzialny za klasę, czuje się odpowiedzialny za podjęte decyzje.
Zapoznanie z różnymi sposobami rozwiązywania konfliktów. Organizowanie zajęć warsztatowych z psychologiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie na temat „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”. Pedagog Cały rok Uczeń stawia czoła konfliktom, rozwiązuje je drogą pokojową, rozumie pojęcie kompromisu i negocjacji.
Przestrzeganie regulaminów Przestrzegane są postanowienia Statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar. Nauczyciele Cały rok Uczeń jest nagradzany i karany, jest świadomy odpowiedzialności za swe postawy.
Wdrażanie do dbania o mienie  szkolne i prywatne Dbanie o estetykę otoczenia bliższego i dalszego.

 

Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych:

Przestrzeganie zasad ładu i porządku w miejscu publicznym.

Troska o dobro własne i wspólne.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne: podejmowanie działań w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu (akcja „Sprzątanie Świata”).

Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu- „Dzień Ziemi’.

Nauczyciele Cały rok Uczeń stosuje się do zasad, dba o swoje otoczenie, czuje się odpowiedzialny za nie, reaguje na akty wandalizmu.
Prezentowanie postaw godnych naśladowania.  Pełnienie dyżurów  klasowych. Przygotowywanie gazetek w klasach. Współtworzenie wystroju szkoły. Nauczyciele Cały rok Uczeń umie być samodzielny, identyfikuje się ze szkołą.
Diagnoza poziomu agresji w szkole. Ankieta wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.

Opracowanie wyników z ankiety i wniosków do realizacji.

Przekazanie wyników z ankiety na Radzie Pedagogicznej, na spotkaniach z rodzicami.

Wychowawca Cały rok Uczeń wyraża własne opinie, ma świadomość zagrożeń.
Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zachowania w szkole i poza szkoła. Bieżąca analiza trudności wychowawczych w szkole.

Podejmowanie interwencji i mediacji w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie procedur.

Wychowawca Cały rok Uczeń czuje się w szkole bezpieczny, ma oparcie w sytuacjach trudnych.
Ukazywanie uczniom  przyczyn i skutków zachowań agresywnych. Współpraca z Policją, sądem, kuratorami. Wychowawca

Psycholog

Cały rok Uczeń jest świadomy zagrożeń, poznaje przyczyny i skutki zachowań agresywnych.

Cel: Przygotowanie   młodzieży  do  startu  zawodowego.

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
         
Proponowane zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych związane z preorientacją  zawodową w : Poznaj siebie- zainteresowania, zdolności. Samoocena w trafnym wyborze zawodu.

Moja przyszłość zależy ode mnie.

Czym jest praca dla człowieka?

Giełda zawodów- zawody atrakcyjne w przyszłości.

Samoocena własnych możliwości – giełda zawodów.

Umiejętność komunikowania się w celu zdobycia informacji o przyszłych szkołach.

Określamy plan realizacji – zbieramy potrzebne informacje, kompletujemy dokumenty.

Wychowawca

Psycholog

Nauczyciel techniki

Cały rok Uczeń poznaje samego siebie: swoje  zainteresowania, temperament, zdolności;  poznaje  podział zawodów,

zawody i kwalifikacje potrzebne do ich wykonywania.

Zapoznaje się z systemem szkolnictwa w Polsce, możliwościami dalszego kształcenia,

z rozporządzeniem dotyczącym rekrutacji i zasadami obliczania punktów.

Realizacja zagadnień związanych z preorientacją zawodową na lekcjach Rynek pracy (zasoby ludzkie)

Możliwości podjęcia pracy.

Rodzaje zawodów.

Wybór zawodu – uwarunkowania.

Możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Mobilność zawodowa.

Przygotowanie dokumentów.

Poszukiwanie informacji w internecie.

Pisanie podania, życiorysu.

Wypełnianie ankiet do szkół.

Nauczyciel WOSu

Nauczyciel języka polskiego

Cały rok Uczeń ocenia własne możliwości. Potrafi wybrać szkolę adekwatną do predyspozycji.

Zapoznanie się z sytuacja na rynku pracy.

Poznaje możliwości poszukiwania informacji.

Wybór zawodu Organizowanie warsztatów dotyczących wyboru zawodu prowadzonych przez psychologa- pracownika PPP  w Lublinie. Pedagog Cały rok Uczeń  przygotowuje się do prawidłowego wyboru szkoły średniej i zawodu.
Udział rodziców Prelekcja dla rodziców uczniów klasy ósmej. Omówienie zagadnień związanych z wyborem zawodu i dalszego kształcenia.

Przedstawienie rodzicom systemu szkolnictwa w Polsce, zapoznanie z głównymi celami edukacyjnymi w szkołach średnich.

Zapoznanie z rozporządzeniem dotyczącym rekrutacji i zasadami obliczania punktów.

Informowanie o możliwościach w zakresie uzyskania  praktyk zawodowych.

Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące wyboru szkoły.

Pedagog

Wychowawca

Cały rok Rodzice znają system szkolnictwa, szkoły średnie, zasady rekrutacji.
Współpraca z  Urzędem Pracy;  wyjazd uczniów klasy ósmej na warsztaty Pedagog Cały rok Uczeń planuje   własna przyszłość, posiada  wiedzę o czynnikach decydujących o wyborze zawodu i aktualnych tendencjach na rynku pracy.

Zapoznaje się z rodzajami zawodów istniejących na rynku pracy, z możliwościami podjęcia pracy po ukończeniu szkół średnich.

 

 

 

 

 

 

Kontakty ze szkołami średnich.

Aktualizowanie wykazu szkół średnich.

Udział klasy ósmej w Dniach Otwartych wybranych szkół średnich.

Wyjazd na Giełdę szkół w Lublinie.

Pedagog

Wychowawca

Cały rok Planuje działania związane z ubieganiem się do szkoły średniej.

Poznaje niezbędna dokumentację.

Zapoznaje  się z przebiegiem kształcenia w  poszczególnych szkołach.

Udostępnienie informatorów w bibliotece szkolnej dotyczących szkół na terenie Lublina i powiatu lubelskiego, informatorów dla osób poszukujących praktyk zawodowych.

Tworzenie gazetki ściennej dotyczącej wyboru zawodu

 

 

Uczeń jest samodzielny, aktywny i kreatywny, wyposażony w wiedzę o możliwościach wyboru szkół i profili.
Zorganizowanie  dostępu do Internetu w celu dokonania rekrutacji elektronicznej Poszukuje informacji.

Dokonuje  rekrutacji elektronicznej.

PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk:

 • Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem.
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa policję.
 • Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk:

 • Nauczyciel żąda od ucznia, aby przekazał mu podejrzaną substancję.
 • Jeśli uczeń odmówił oddania podejrzanej substancji, ponawiamy próby w obecności innej osoby (wychowawcy, psychologa, dyrektora).
 • W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, nauczyciel informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i wzywa policję. Dostosowuje się do wskazówek policji.
 • Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków:

 • Powiadomienie o przypuszczeniach wychowawcy.
 • Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale pozostawienie go pod opieką; stworzenie warunków, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 • Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenie pomocy medycznej.
 • Zawiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź też przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu:

 • Powiadomienie o przypuszczeniach wychowawcy.
 • Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale pozostawienie go pod opieką; stworzenie warunków, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 • Udzielenie pomocy medycznej, ewentualnie wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia.
 • Zawiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź też przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol:

 • Nauczyciel żąda od ucznia, aby przekazał mu alkohol.
 • Jeśli uczeń odmówił oddania alkoholu, ponawiamy próby w obecności innej osoby ( wychowawcy, psychologa, dyrektora).
 • W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać alkoholu, nauczyciel informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i wzywa policję. Dostosowuje się do wskazówek policji.
 • Jeżeli uczeń przekaże alkohol dobrowolnie, wychowawca jest zobowiązany powiadomić rodziców o zaistniałym zdarzeniu. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje w zeszycie spostrzeżeń.

 

Procedury postępowania w przypadku zachowań agresywnych młodzieży lub stosowaniu przemocy:

W przypadku, gdy nauczyciel zauważa sytuację, w której występuje agresja i przemoc, podejmuje następujące działania:

 • Przerwanie zachowania agresywnego; poinformowanie uczniów, że nie mają prawa, tak się zachowywać.
 • Poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu wraz ze wskazaniem uczniów, którzy brali w nim udział.
 • Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/uczniami w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie wniosków dyscyplinarnych).
 • Sporządzenie notatki przez nauczyciela i wychowawcę (opis zdarzenia, wskazanie osób uczestniczących, sprawcy, poszkodowanego).
 • Zgłoszenie powtarzających się sytuacji psychologowi oraz dyrektorowi szkoły.
 • Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców, psychologa i dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
 • Wymierzenie uczniowi/uczniom kary określonej w Statucie Szkoły Podstawowej w Motyczu.
 • Przekazanie przez wychowawcę rodzicom pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji wynikających ze statutu Szkoły Podstawowej w Motyczu

Każdą informację o negatywnym zachowaniu uczniów nauczyciel wpisuje do e-dziennika.

Czyny wskazujące na demoralizację są zgłaszane na policję.

 

Procedury postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.

Każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Motyczu ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.

 

 1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog podejmują natychmiastowe działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa:

– przebywanie z uczniem, niezwłoczne wezwanie pogotowia w celu doprowadzenia do konsultacji specjalistycznej

– skierowanie do lekarza czy innego profesjonalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym, kontakt z rodziną i przekonanie ich do współpracy

– regularne spotkania i monitorowanie zagrożenia po konsultacji / hospitalizacji

 1. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

– nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce

– udzielenie wsparcia emocjonalnego podczas rozmowy

– zawarcie kontraktu pozostania przy życiu

– informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców

– przekazują dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji)

– regularne spotkania i monitorowanie zagrożenia

 1. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog podejmują następujące działania:

– jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a dyrektor –  rodzica

– dyrektor szkoły, psycholog oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, psycholog przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.

– pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą

 1. Procedury postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia

– w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji

– Psycholog oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły

– wychowawcy klas przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać przekazywania informacji na forum szkoły). Komunikat ogranicza się do absolutnego minimum, unikając sensacyjnego rozgłosu. Nie wspominać ani nie opisywać metody samobójstwa oraz miejsca, w którym je popełniono. Należy unikać gloryfikowania ucznia. Należy położyć nacisk na żałobę po śmierci, cierpienie u ludzi z najbliższego otoczenia (konsekwencje dla osób, które pozostały)

– przekazanie informacji o dostępnej pomocy – lista dostępnych placówek z aktualnymi adresami i numerami telefonów oraz telefonów zaufania.

 

 1. SPOSOBY EWALUACJI   PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO.

Program wychowawczo-profilaktyczny poddawany jest systematycznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Ewaluację programu wychowawczo profilaktycznego przeprowadza się na bieżąco oraz pod koniec roku szkolnego poprzez:

 • Obserwacja(wychowawcy klas)
 • Ankiety dla uczniów
 • Ankiety dla rodziców
 • Rozmowy z uczniami
 • Rozmowy z rodzicami
 • Analiza dokumentów
 • Obserwacja i ocena zachowań

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do modyfikacji programu w następnym roku szkolnym.

Postanowienia końcowe:

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu.
 2. Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 14.09.2018 r.
 3. Program wychowawczy został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 14.09.2018 r.
 4. Program wychowawczy został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie