slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

PROGRAM ROZWOJU

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. WINCENTEGO WITOSA W MOTYCZU

 

 

 

NA  ROK SZKOLNY 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07. 09. 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329).
 3. Ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela ze zmianami (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz.357).
 4. Rozporządzenie MEN z dn.27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703).
 5. Rozporządzenie MEN z dn. 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm., Dz. U. z 2007 r. nr 214 poz.1580 )
 6. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 nr 51, poz. 458).
 7. Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 25 sierpnia 2017 r.  1591).
 8. Rozporządzenie MEN z dn. 07 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142)
 9. Rozporządzenie MEN z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 10. Ustawa z dnia 16 grudnia – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59).
 11. Statut Szkoły Podstawowej w Motyczu.
 12. II. PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY POWSTAŁ NA PODSTAWIE:
 • Diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Wniosków z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • Wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Wniosków z pracy klasowych zespołów nauczycielskich
 • Informacji o efektach pracy nauczycieli i ich oceny
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły
 • Mocnych i słabych stron pracy szkoły uzyskanych z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR I:    KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

L.p. Zadania Sposoby realizacji zadania Osoby odpowiedzialne Termin wykonania Ewaluacja

Dokumentowanie

1. DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1.    Prowadzenie badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.    Zobowiązanie nauczycieli do analizy wyników diagnoz, formułowania wniosków i wdrażania ich jako zadań na następne lata.

3.    Stałe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

4.    Właściwe realizowanie celów programowych poszczególnych przedmiotów.

Wg harmonogramu na dany rok szkolny Według harmonogramu Analiza wyników

edukacyjnych uczniów

2. EWALUACJA WEWNĘTRZNA. 1.    Rozwój i doskonalenie pracy szkoły:

 • spójne dokumenty dostosowane do prawa oświatowego,
 • wewnętrzne mierzenie pracy szkoły,
 • analizowanie wyników  i modyfikowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2.    Prowadzenie przez dyrektora szkoły sprawnego i skutecznego nadzoru pedagogicznego, przedstawienie informacji z realizacji nadzoru pedagogicznego RP i Radzie Rodziców.

Dyrektor szkoły,

Zespoły zadaniowe

II semestr Raporty z ewaluacji wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

Raporty z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

3. PROMOCJA SZKOŁY.

W ŚRODOWISKU.

 

 

 

 

1.    Organizacja uroczystości szkolnych, gminnych, środowiskowych

2.    Udział w konkursach międzyszkolnych

3.    Współpraca z Parafią w Motyczu, Domem Kultury w Motyczu

4.    Aktywizowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i aktywności obywatelskiej

5.    Pozyskiwanie sojuszników wspierających działania szkoły

6.    Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

7.    Prezentowanie swoich osiągnięć w środowisku lokalnym poprzez zamieszczanie informacji w lokalnej prasie

 

8.    Prowadzenie strony internetowej szkoły

 

 

 

9.    Nabór nowych członków, kontynuowanie i wspieranie wyjazdów orkiestry dętej.

 

10. Kontynuowanie działalności zespołu ludowego w szkole

.

11. Kontynuowanie  zajęć tańca współczesnego.

 

 

 

 

12. Organizowanie Dnia Otwartego Szkoły

 

Nauczyciele, Samorząd uczniowski

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

 

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciel informat.

 

K.Prokopowicz,

E. Kamińska,

M. Wiertel, K.Tarczyński

 

Dyrektor szkoły

 

 

Instruktor Marcin Snuzik

 

 

Instruktor Michał Lemieszek

 

 

Dyrektor szkoły nauczyciele

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2018

Dokumentacja  pracy wychowawcy klasy,

kronika szkoły

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa,

dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

Strona internetowa,

dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR II:    ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

4. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM PEDAGOGICZNYM NAUCZYCIELI.

1.    Prowadzenie lekcji koleżeńskich, otwartych

2.    Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli.

 

3.    Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli

 

 

4.    Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach

z innymi nauczycielami w ramach WDN

 

 Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

cały rok szkolny 2017/18

 

 

wrzesień 2017r

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Dzienniki lekcyjne, protokoły rady pedagogicznej

 

 

5.

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.    Uzyskiwanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

2.    Dokształcanie się i rozwój własny nauczycieli.

3.    Otoczenie opieką  nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

4.    Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych uprawnień dostosowanych do potrzeb szkoły

5.     Wprowadzanie nowych metod nauczania. Stosowanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym w celu lepszego utrwalenia wiedzy. Korzystanie z e-podręczników.

 Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Opiekunowie nauczycieli odbywających staż

 cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

dokumentacja

awansu zawodowego nauczycieli

6. DBAŁOŚĆ O BAZĘ NAUKOWO -DYDAKTYCZNĄ SZKOŁY 1.    Doposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie – tablice multimedialne.

2.    Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej

3.    W związku z reformą oświaty. (m.in.zakup lektur)

4.    Odnawianie sal lekcyjnych i korytarzy

( w miarę potrzeb szkoły),

 

5.    Bieżąca konserwacja placu zabaw.

Dyrektor,

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

dyrektor szkoły

 

 

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANIZACJA NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA 1.    Liczba zajęć edukacyjnych zgodna z przepisami prawa oświatowego.

2.    Planowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców(, tańce współczesne i ludowe, orkiestra dęta).

3.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych zawartych w PSO i WZO do możliwości uczniów.

4.    Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci z orzeczeniem z PPP i przestrzeganie zaleceń.

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Nauczyciele

wrzesień 2017r.

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Arkusz organizacyjny
8. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. 1.    Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy.

2.    Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na godzinach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych

3.    Organizacja zajęć dodatkowych: tanecznych, sportowych (sks)

4.    Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjazdów na lodowisko itp.

5.     Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział uczniów w turniejach i zawodach sportowych, piknikach klasowych

6.    Udział w akcjach promujących zdrowie: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, fluoryzacja zębów, i inne.

 

7.    Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych  w ramach ćwiczeń gimnastycznych.

 

 

 Nauczyciele

wych. fizycznego i przyrody

 

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Nauczyciel wf

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Koordynatorzy  i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 plany wynikowe, wpisy w dziennikach lekcyjnych

 

sprawozdania wychowawców klas

 

dokumenty wycieczki

 

 

sprawozdania wychowawców klas

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

9.  ORGANIZOWANIE WŁAŚCIWEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁYZ ORGANEM PROWADZĄCYM 1.    Dobry przepływ informacji między dyrektorem, nauczycielami oraz organem prowadzącym i społecznością lokalną

2.    Zamieszczanie na bieżąco informacji na stronie internetowej szkoły oraz facebook`u

 

 

3.    Opracowanie planu budżetowego szkoły zgodnie z potrzebami i

możliwościami gminy

 Dyrektor szkoły

nauczyciele

 

Zespół ds. aktualizacji str. internetowej szkoły

 

Dyrektor

 cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

dokumentacja  szkoły

 

 

 

strona internetowa

szkoły, dokumentacja fotograficzna

10.  ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO UCZNIOM.

 

1.    Realizacja wewnątrzszkolnego programu Świetlicy środowiskowej i szkolnego programu profilaktyki

2.    Organizacja dyżurów nauczycieli na korytarzach szkolnych oraz opieka nad dziećmi dojeżdżającymi gimbusem (dyżury nauczycieli na przystanku),

3.    Zawieranie kontraktów klasowych

4.    Prowadzenie godzin wychowawczych oraz organizowanie spotkań ze specjalistami.

5.    Organizowanie spotkań teatralnych dla uczniów na temat właściwych sposobów zachowania

6.    Przestrzeganie statutu szkoły – samoocena zachowania

7.    Stała współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – dziennik elektroniczny.

8.     Wspieranie i promowanie samorządności uczniów poprzez angażowanie w organizację różnych inicjatyw. m.in. „Góra grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Zbieramy nakrętki”, i inne.

9.    Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych: policja, straż pożarna

10. Organizowanie konkursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

11. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

12. Zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi na zajęciach oraz ich przestrzeganie.

  Wszyscy nauczyciele

 

Dyrektor szkoły

Wyznaczeni nauczyciele

 

wychowawcy

 

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły,

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Opiekun samorządu szkolnego

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

Nauczyciel wych. fiz.

Nauczyciel techniki

 

Nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

wrzesień 2017

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu konkursu

Maj 2018r.

 

 

Wrzesień 2017r

 dokumentacja  szkoły

 

arkusz kontroli dyżurów

 

 

sprawozdania wychowawców klas

 

 

 

 

 

sprawozdania wychowawców klas

 

sprawozdania wychowawców klas

 

 

 

Strona internetowa

szkoły

Dokumentacja fotograficzna

11. WZMOCNIENIE ROLI RODZICÓW W PLANOWANIU I REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY.

 

 

 

 

 

 

1.    Współudział rodziców w organizacji imprez szkolnych: Andrzejki, Mikołajki, Zabawa choinkowa

2.    Udział rodziców i dziadków dzieci przedszkolnych w spotkaniach integracyjnych w szkole: wigilia, Dzień Babci, Dzień Matki, Święto rodziny

3.    Organizowanie pikników integracyjnych z rodzicami uczniów

4.    Zapraszanie rodziców do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i klasowych

5.    Pozyskiwanie rodziców do pomocy w przygotowaniu pomocy do zajęć

6.    Prowadzenie lekcji i zajęć otwartych dla rodziców.

7.    Prowadzenie systematycznej współpracy z rodzicami dla przybliżenia im problematyki związanej z rozwojem dziecka, jego zainteresowań, zdolności.

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy klas

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

Sprawozdania Klasowych Zespołów Nauczycielskich

 

Strona internetowa szkoły

dokumentacja fotograficzna

 

Kronika szkoły

 

 

Sprawozdania wychowawców

Strona internetowa szkoły

Sprawozdania wychowawców

 

12. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ SZKOŁY 1.    Udział w warsztatach artystycznych dla uczniów we współpracy z Domem Kultury w Motyczu

2.    Współpraca z fundacją „Szczęśliwe Dzieciństwo” – organizacja pikników rodzinnych, udział w warsztatach przyrodniczych

3.    Współpraca z parafią – organizacja imprez patriotycznych, udział orkiestry w uroczystościach kościelnych ,organizacja uroczystości „Dzień Seniora”

4.    Współpraca z biblioteką gminną:

·         Oglądanie wystaw poświęconych sławnym ludziom

·         Wymiana informacji z nauczycielami dotycząca wzbogacania księgozbioru biblioteki

·         Udział w lekcjach bibliotecznych

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

Sprawozdania  wychowawców

 

 

Sprawozdania wychowawców

 

Sprawozdania wychowawców

dokumentacja fotograficzna

 

 

 

Sprawozdania wychowawców, zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR III:    KSZTAŁCENIE

13. DOSKONALENIE PROCESU KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                  1.    Stosowanie wielopoziomowości nauczania i metod poszukujących.

2.    Dobór metod i środków nauczania zachęcających do utrwalania i pogłębiania wiedzy.

3.    Różnicowanie prac domowych adekwatnie do możliwości ucznia.

4.    Zaznajamianie uczniów z metodami racjonalnego uczenia się.

5.    Zachęcanie do nauki języków obcych.

6.    Zaznajamianie uczniów z metodami i sposobami poszukiwania wiedzy w różnych materiałach źródłowych.

7.    Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami pobudzających myślenie i aktywność uczniów, skłaniających do dokonywania analiz, uogólnień.

8.    Zachęcanie uczniów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

9.    Rozbudzanie aktywności ucznia zdolnego poprzez zachęcanie go do rozwiązywania i przygotowywania łamigłówek, krzyżówek, pomocy uczniom słabszym,

przygotowywania fragmentów lekcji.

10. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.

11. Różnicowanie zadań i treści w zależności od możliwości dziecka

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania

 

 

wrzesień-

– czerwiec

2018

 

 

 

 

 

 

Dziennik zajęć, obserwacja dziecka w czasie zajęć, karty pracy nauczyciela, listy obecności.

 

Sprawozdania Klasowych Zespołów Nauczycielskich

 

14. ZAPOZNANIE UCZNIÓW I RODZICÓW

Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI ORAZ ZASADAMI OCENIANIA

1.    Nauczyciele wszystkich przedmiotów na pierwszych lekcjach zapoznają uczniów  z wymaganiami edukacyjnymi.

2.    Rodzice są informowani o wymaganiach edukacyjnych na pierwszych zebraniach.

3.    Przedstawienie uczniom WZO na lekcji do dyspozycji wychowawcy na początku roku szkolnego.

4.    Zapoznanie uczniów i rodziców z PSO na początku roku szkolnego, poprzez tablice informacyjne oraz stronę internetowa.

Wszyscy nauczyciele wrzesień 2017 Zapisy

w dziennikach lekcyjnych

15. MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. 1.    Dokonywanie zapisów realizowanych zagadnień w rozkładach materiału do poszczególnych przedmiotów nauczania

2.    Prowadzenie kart monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego w rozliczeniach semestralnych

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

 

 

styczeń- czerwiec 2018r

Dokumentacja n-li Dyrektor

 

16. BIEŻĄCE INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH

I NIEPOWODZENIACH EDUKACYJNYCH.

1.    Przekazywanie rodzicom informacji o postępach edukacyjnych uczniów w trakcie spotkań z rodzicami (ogólnych i indywidualnych)

2.    Systematyczna kontrola efektów kształcenia w ramach funkcjonowania dziennika elektronicznego.

3.    Jawne  i czytelne komunikowanie uczniowi oceny w każdej sytuacji oceniającej.

4.    Pomoc w rozwiązywaniu problemów – organizowanie warsztatów z pedagogiem  oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców .

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy,

 

wychowawcy

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

Odpowiednie zapisy

w dzienniku,

 

 

Sprawozdania Klasowych Zespołów Nauczycielskich

 

 

 

Zapisy

w dziennikach

 

17. STWARZANIE UCZNIOM MOŻLIWOŚCI  ROZWIJANIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ

 

1.    Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach

2.    Współzawodnictwo w międzyszkolnych zawodach sportowych.

3.    Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

4.    Prezentowanie osiągnięć uczniów na gazetkach szkolnych, wystawach okazjonalnych

5.    Nagradzanie i upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów

6.    Prowadzenie gabloty z nagrodami i trofeami za osiągnięcia uczniów

7.    Organizowanie pozalekcyjnych kół zainteresowań oraz zajęć sportowych

8.    Udział dzieci z klas 0-VI w zajęciach organizowanych przez Akademię Młodego Naukowca.

Wszyscy nauczyciele

Samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

Cały rok szkolny Wystawki prac uczniowskich.

Wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych.

 

 

Strona internetowa –

dokumentacja fotograficzna

 

Kronika szkoły

18. ROZWIJANIE U UCZNIÓW PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 1.    Opracowanie harmonogramu obserwacji uroczystości oraz zajęć dydaktycznych.

2.    Realizacja wniosków ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności na podstawie sprawozdań nauczycieli.

 

 

Dyrektor szkoły

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Sprawozdania Klasowych Zespołów Nauczycielskich
19. TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA

DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 

1.    Dostosowanie wymagań do potrzeb

i możliwości uczniów objętych

pomocą psych-pedagogiczną zgodnie

z zaleceniami PPP

2.    Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizowanie konsultacji dla uczniów.

3.    Zapewnienie uczniom o specjalnych i indywidualnych potrzebach edukacyjnych wszechstronnego rozwoju, i ich aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań ( tanecznym, orkiestry dętej, j.pol., sks plastycznym, j.ang., przyrodniczym, informatycznym)

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół zainteresowań

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Sprawozdania nauczycieli, Sprawozdania Klasowych Zespołów Nauczycielskich

 

 

Zapisy w dziennikach kół zainteresowań,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR IV: WYCHOWANIE I OPIEKA

 

20. ZASPOKAJANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH

I ZAPEWNIANIE ROZWOJU OSOBOWEGOUCZNIÓW

 

 

 

 

 

 

 

1.    Zapewnienie możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.     Zapewnienie wszystkim uczniom  możliwości uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

3.     Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina i teatru

4.    Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do dalszej nauki, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

5.    Dbanie o dobro własne i innych.

6.    Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy.

7.    Kształtowanie umiejętności mądrego korzystania z mediów i krytycznej oceny przekazywanych treści.

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ;

 

Opiekunowie świetlicy

Opiekunowie wycieczek

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja , dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania

 

Dzienniki zajęć

 

Dokumenty wycieczki

dokumentacja fotograficzna

 

21. PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA 1.    Realizacja zadań programu wychowawczego

2.    Zachęcanie rodziców do spędzania z dziećmi czasu wolnego, poświęcania im uwagi, większego zainteresowania ich problemami.

3.    Angażowanie rodziców do wspólnej pracy w wychowaniu dzieci, kształtowaniu ich sumień i właściwej postawy moralnej, odpornej na zewnętrzne naciski, sytuacje czy okazje.

4.    Organizowanie spotkań ze specjalistami, eliminowanie błędów wychowawczych, konsekwencja w wychowaniu, stosowanie kar i nagród.

5.    Udzielanie wsparcia rodzicom przez prowadzenie pedagogizacji i konsultacji indywidualnych

6.    Upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach  ucznia i dziecka poprzez gazetki, dyskusje, rozmowy

7.    Kontynuowanie pracy wychowawczej nastawionej na utrwalanie pozytywnych postaw oraz wzmacnianie pożądanych zachowań poprzez stosowanie pochwał na forum grupy, pochwał do rodziców, wskazywanie na zachowania godne naśladowania

8.    Utrwalanie postaw asertywnych wśród uczniów mające na celu nieuleganie presji rówieśników.

9.    Współpraca z rodzicami w celu eliminowania zachowań  agresywnych.

10. Uświadomienie rodzicom konieczności wzmożonej kontroli dotyczącej Internetu i  treści oglądanych programów telewizyjnych

11. Prowadzenie systematycznej współpracy z domem rodzinnym w celu podejmowania szybkiej interwencji zauważonych przejawów przemocy i nagannego zachowania.

noszenie kultury osobistej i dyscypliny uczniów

15. Kontrola absencji uczniów

Wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

Dyrektor,

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku, sprawozdania wychowawców Klasowych Zesp. Nauczycielskich

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i protokołach z zebrań z rodzicami

 

sprawozdania wychowawców

 

 

 

 

 

 

e-dziennik, kontakty telefoniczne, zebrania , konsultacje.

 

 

sprawozdania wychowawców, Klasowych Zespołów Nauczycielskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KSZTAŁTUJĄCYCH WARTOŚCI PATRIOTYCZNE

I OBYWATELSKIE

1.    Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

2.    Organizowanie uroczystości związanych ze świętami narodowymi- pielęgnowanie tradycji narodu polskiego oraz korzystanie z dóbr kultury: apele, akademie, wycieczki do miejsc pamięci narodowej.

3.    Realizowanie treści historyczno-patriotycznych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy.

4.    Organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji o tematyce patriotycznej.

5.    Opieka nad miejscami pamięci narodowej.

6.    Wzbogacanie wiedzy o patronie szkoły.

7.    Wykorzystywanie hymnu, sztandaru szkoły i flagi państwowej w czasie uroczystości szkolnych.

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

nauczyciel historii

 

opiekun samorządu szkolnego

 

opiekun samorządu szkolnego

 

 

 

 

 

Rok szk.2017/18

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram uroczystości szkolnych,

zapisy w dziennikach lekcyjnych

Strona internetowa –

dokumentacja fotograficzna

 

 

Kronika szkoły

 

Strona internetowa szkoły

 

Strona internetowa szkoły

24. ZAPEWNIENIE POMOCY MATERIALNEJ I OPIEKUŃCZEJ UCZNIOM POTRZEBUJĄCYM.

 

1.    Zaopatrzenie wszystkich uczniów w podręczniki szkolne

2.    Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie opieki – organizacja dożywiania – Współpraca z GOPS

3.    Zapewnienie opieki uczniom w ramach działalności świetlicy szkolnej i środowiskowej

4.    Systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez wychowawców

5.    Współpraca   z  pedagogiem oraz PPP w rozwiązywaniu problemów wychowawczych– pogadanki, warsztaty, konsultacje indywidualne

wychowawcy

 

 

dyrektor szkoły

 

 

Nauczyciel świetlicy

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

Cały rok szkolny

 

Wrzesień 2017

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

Dokumentacja do programu; dokumentacja dożywiania

 

 

Dokumentacja świetlicy, dziennik zajęć

Sprawozdania wychowawców klas

 

Przyjęto do realizacji przez radę pedagogiczną uchwałą nr 1/2017/2018 z  dnia 14 września 2017 r.

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie